គ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ជួល អេក្រង់ LED

ធ្នឹមព្យួរ ១

ធ្នឹមព្យួរ ២

Truss

ទ្រុង ២

ករណីហោះហើរសម្រាប់កញ្ចប់

ប្រអប់ចែកចាយថាមពលចល័ត